SIETAR NL – STRATEGIE AVOND

In Oude berichten by Friso

Datum:     Woensdagavond 2 maart 2016 in Utrecht (Seats2Meet) van 19-22 uur
Doel:         Verder ingaan op thema’s die uit de enquête maar voren zijn gekomen
Wie:          Georganiseerd door de ‘Werkgroep Strategie’ – de 2 tafels voorgezeten door Sandra en Francien en de avond zelf gefaciliteerd door Jackie
Verslag:   Jackie van der Kroft

Introductie
Op de ALV van 2015 is een werk groep ‘strategie’ gevormd bestaande uit Mijnie, Francien, Jolien, Sandra en Jackie. Deze werkgroep heeft als doel te onderzoeken wat er onder de leden leeft wat betreft de toekomst voor Sietar NL. Om de leden actief te betrekken en te horen welke ideeën er leven is besloten om via LinkedIn stellingen te plaatsen, een enquête te versturen alle Sietar NL leden uit te nodigen voor dialoog en ideeënuitwisseling op 2 maart.
De enquête is inmiddels door 45 leden ingevuld, wat ongeveer een kwart van het totaal aantal leden behelst. De uitkomst van de enquête zal, na een grondige data analyse, gepresenteerd worden op de ALV van 16 April as. Wat duidelijk werd, is dat de leden over het algemeen erg tevreden zijn!

Verslag van 2 maart
Er is  tijdens deze avond gewerkt volgens het principe van het ‘World Café methode’. Dit houdt het volgende in:

  • Zoveel mogelijk vruchtbare gedachten bijeenbrengen en die volledig tot hun recht laten komen
  • Alle ideeën met elkaar verbinden zodat kruisbestuiving plaats vindt waardoor ook onderliggende vragen ontdekt kunnen worden
  • Iedereen waarderen voor haar/zijn inbreng
  • Gestructureerd en gefocust werken
  • De tijd gebruiken om opbouwend te werken en geen energie stoppen in kritiek geven, discussiëren, gelijk willen halen of debatteren
  • De resultaten op een praktische wijze bijeenbrengen, ordenen en delen met elkaar
  • Belangrijk: het gaat om het houden van een dialoog met elkaar, wat meer is dan ‘het voeren van een goed gesprek’.

Thema’s
Na het doen van een eerste data analyse (van de antwoorden op de vragen uit de enquête) kwamen de volgende 3 onderwerpen duidelijk naar voren:

  1. Leden: a) diversiteit en het aantal leden vergroten b) veel leden willen zich graag actief inzetten bijv. door mee te denken, eigen kennis in te zetten (bijv. door geven van een workshop)
  2. Maatschappelijke relevantie: aansluiten bij wat er in de samenleving speelt (actief-pro-actief) voor zowel de leden als Sietar NL zijnde
  3. Professionalisering/netwerkorganisatie: a) door bijv. samen te werken met andere organisatie, instituties etc. b) ook voor leden onderling samenwerking vergroten

Werkwijze
De groep werd verdeeld over 2 tafels. Er werden 3 ronden van elk 30 minuten gehouden. Tijdens elke ronde werd een van de bovenstaande thema’s met elkaar besproken en na elke ronde plenair aan elkaar gepresenteerd.

Uitkomsten
De uitkomsten van de gesprekken zullen op de ALV van 16 April as. door de ‘werkgroep strategie’ worden gepresenteerd.

Afsluiting
Na de vraag hoe de leden de avond hadden ervaren kwamen de volgende reacties: opbouwend, eerste keer dat we zoiets doen om op deze manier verdieping met elkaar aan te gaan, positief, leerzaam etc. Iedereen werd bedankt voor de actieve deelname en voor de grote opkomst!