Eindejaarsbericht 2020 // Final news item 2020

In Home, Spotlight by Friso

Het jaar 2020 zit er bijna op. Allerminst een doorsnee jaar, voor zover die bestaan uiteraard. In deze Nieuwslijn blikken we terug op de positieve kracht die wij in onze Vereniging hebben waargenomen en kijken met vertrouwen vooruit.

We zagen een enorme daadkracht en veerkracht bij de leden van de Activiteiten en Communicatie Commissie om het geannuleerde maart-event online vorm te geven en in te springen op de behoefte voor verdiepende corona- en anti-racisme dialogen tussen de leden. Bijzonder positief is dat Diversiteit en Inclusie in het hart van de Vereniging is komen te staan. De Strategie ‘Verbinding, Inspiratie, Groei’ 2020-2023 is in juni unaniem
aangenomen. De werkgroep Diversiteit & Inclusie is daarna met elan van start gegaan met onderzoek en dialoogavonden. Een klankbordgroep Diversiteit & Inclusie reflecteert mee. Bij de leden zagen we een grote behoefte om online samen te komen, ontwikkelingen te duiden en onze kennis en kunde te verdiepen.

Ook al kijkt iedereen reikhalzend uit naar de momenten volgend jaar dat we weer fysiek samen kunnen komen, elkaar weer live kunnen zien en spreken, we hebben het goed gedaan. De Slack community getuigt daar ook van; dagelijks worden er interessante activiteiten en links gepost. Als bestuur zijn we verheugd over jullie actieve inzet en betrokkenheid in de Vereniging. Voor 2021 staan al veel activiteiten in de steigers, in het eerste kwartaal vooral de webinars. We hopen je later in het jaar weer op een groter event live te ontmoeten.

Aangezien COVID-19 dit jaar behoorlijk ingrijpt in ieders leven, hebben wij besloten de contributie voor 2021 eenmalig te reduceren. We hebben tenslotte ook minder uitgaven gehad. Dit betekent dat de contributie voor individuele leden eenmalig € 50,- en voor instituten € 300,- wordt. Studenten betalen € 25,- na hun eerste jaar gratis lidmaatschap. Rond begin maart 2021 ontvang je de factuur met betalingslink.

We wensen jullie een fijne decembermaand en veel vitaliteit en vreugde voor 2021!

Het bestuur, Yvonne, Masako, Ardi, Maaike en Leendert-Jan

//

As we approach the end of 2020, this has not been a year anyone could have expected! In this News Line we look back on the positive energy we have observed in Sietar and we look forward with optimism and confidence.

We saw enormous decisiveness and resilience among the members of the Activities and Communication Commission. They worked on making the cancelled March event an online one, and responding to the need for corona and anti-racism dialogues between the members.

Particularly positive is that Diversity and Inclusion has come to be at the heart of our Association. The Strategy ‘Connection, Inspiration, Growth’ 2020-2023 was unanimously adopted in June. The working group on Diversity & Inclusion then started with élan with their survey and dialogue meetings. A reflection group on Diversity & Inclusion is also hard at work. The members saw a great need to come together online, to make sense and discuss developments and to deepen our knowledge and skills.

Even though everyone is eagerly looking forward to the moments next year when we will be able to meet physically, see and speak to each other live again, we have done well. The Slack community testifies to this; interesting activities and links are posted daily. As the Board we are delighted with your active commitment and involvement in Sietar. Many activities are already underway for 2021, especially the webinars in the first quarter. We hope to meet you live at a larger event later in the year.

Since COVID-19 is quite an impact on everyone’s life this year, we have decided to reduce the membership fee for 2021. After all, we also had less expenses. This means that the contribution for individual members will be € 50,- once and for institutes € 300,-. Students pay € 25,- after their first year of free membership. Around the beginning of March 2021 you will receive the invoice with payment link.

We wish you a wonderful holiday season and vitality and joy for 2021!

The Board, Yvonne, Masako, Ardi, Maaike and Leendert-Jan