Terugblik Zwarte Piet webinar (03-12) // Review Black Pete webinar (03-12)

In Home by Friso

Op 3 december, leidden  Sietar NL leden Nirupa Shantiprekash en Stella Tersteeg een  dialoog  met  Sietar-collega’s over de figuur Zwarte Piet. De traditie staat al jaren ter discussie en steeds meer mensen en organisaties nemen afscheid van deze omstreden traditie. Toch kan niet iedereen meegaan met de verandering van het uiterlijk van Zwarte Piet. Wat vinden Sietar-collega’s van de verandering? Wat en wie komen zij tegen in de discussie en hoe gaan zij in gesprek? Hierbij een korte terugblik.

De avond startte met een korte inventarisatie van wat de reden is van ieders deelname en hoe zij tegenover de verandering staan. In een presentatie werd de geschiedenis van Zwarte Piet nader belicht en werd de koppeling met het koloniale en slavernijverleden duidelijk. Daarna werden leden uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan over wat zij tegenkomen. De voornaamste vraag was “Hoe ga je het gesprek aan met mensen die deze traditie willen behouden?” De algemene ervaring was dat dit toch behoorlijk lastig en complex is. Via een rollenspel gingen een “voorstander” en een “tegenstander” met elkaar in gesprek en werd daarna op dit gesprek in alle openheid gereflecteerd. Ook werden verschillende ervaringen en tips uitgewisseld.

Conclusie van de avond was dat het niet gemakkelijk is de discussie aan te gaan, het moed en geduld vraagt maar dat “subtiel geplantte zaadjes” toch kunnen bijdragen aan het veranderingsproces.

//

On 3 December, Sietar NL members Nirupa Shantiprekash and Stella Tersteeg led a dialogue with Sietar colleagues about the figure of Black Pete. The tradition has been under discussion for years and more people and organizations are saying goodbye to this controversial tradition. Still, not everyone can go along with the change of the appearance of Black Pete. What do Sietar colleagues think of the change? What – and who – do they encounter in the discussion and how do they engage in this conversation? We look back upon this fruitful session.

The evening started with a short inventory of the reason for everyone to participate and how they felt about the change of the character of Black Pete. In a presentation, Black Pete’s history was highlighted and the link with the colonial and slavery past became clear. Afterward, members were invited to talk to each other about what they come across in their daily lives, in their direct environment. The main question was “How do you enter into a conversation with people who wish to uphold this tradition?” The general experience was that this is quite difficult en complex. Through role-play, a “proponent” and an “opponent” engaged in a conversation and then reflected openly. In the end, various experiences and tips were exchanged amongst the participants.

The conclusion of the evening was that it is not easy to start the discussion on this specific topic. It takes courage and patience, but even “subtly planted seeds” can contribute to the process of change.