Bestuursupdate // Board update November 2020

In Home by Friso

 

Voor de zomer is de nieuwe strategie ‘Inspiratie, Verbinding, Groei’ 2020-2023 aangenomen. In alle geledingen van de organisatie wordt met veel enthousiasme hard gewerkt. Waar staan we nu?

De werkgroep Diversiteit & Inclusie is in augustus van start gegaan met acht actieve leden. Naast de werkgroep is er een klankbordgroep Diversiteit en Inclusie; beide groepen en bestuur hebben onlangs een brede meeting gehad en gaan ieder vanuit hun rol verder om diversiteit en inclusie in alle aspecten van de organisatie te integreren. Als bestuur zijn we inmiddels al onze interne processen aan het doorlichten en optimaliseren. Ook de website wordt momenteel stevig onder handen genomen. De site wordt tweetalig (Nederland/Engels) en krijgt een expertise-galerij.

We voorzien dat onze activiteiten door de pandemie nog wel geruime tijd online blijven. Hopelijk kunnen we elkaar in 2021 weer live ontmoeten. De Activiteiten- en Communicatie Commissie (ACC) is achter de schermen hard bezig om interessante activiteiten te organiseren. Inmiddels zijn er acht leden actief. De zoomsessies die we organiseren bieden zowel verdieping als verbreding. De Floor is Yours biedt elk lid de gelegenheid eigen expertise te delen: garantie voor een grote variatie aan thema’s. Dit najaar worden nog enkele webinars gegeven als resultaat van het door corona geannuleerde Floor is Yours Event in maart. Binnenkort komt er een Call for Proposals voor nieuwe webinars in 2021. Naar aanleiding van het anti-racisme statement dat we in juni uitbrachten zijn we gestart met een serie over dit thema: de verdieping. In de tweede kwartaal van 2021 willen we een groot event organiseren over discriminatie in het hoger onderwijs, in samenwerking met onze instituutsleden. Ook hiervoor komt op enig moment een Call for Proposals. Vooralsnog zullen we met beide scenario’s rekening houden: een live of een virtueel event.

We hopen je spoedig (online) te ontmoeten!

Houd de website, LinkedIn en Twitter in de gaten.

//

Dear Sietar Member,
 
Before the summer, the new strategy ‘Inspiration, Connection, Growth’ 2020-2023 was adopted. Many members are engaged and work hard in their fields of expertise. Where are we now?

The Diversity & Inclusion workgroup started in August with eight active members. In addition to the workgroup, there is a feedback group on Diversity and Inclusion; both groups and the board have recently had a meeting and are each going further in their role to integrate diversity and inclusion in all aspects of the organization. As a board, we are now reviewing and optimizing all our internal processes. The site will be bilingual (Dutch/English) and will have a section on all our members.
 

We expect our activities to remain online for some time as a result of the pandemic. Hopefully, we will be able to meet again live in 2021. The Activity and Communication Committee (ACC) is working hard behind the scenes to organise interesting activities. Eight members are active now. The zoom sessions we organize offer both breadth and depth. The Floor is Yours offers each member the opportunity to share their own expertise: a guarantee for a wide variety of themes. A few more webinars will be held this Autumn as a result of the Floor is Yours Event being canceled due to corona in March. Soon there will be a Call for Proposals for new webinars in 2021. In response to the anti-racism statement we issued in June, we started a series on this theme: deepening. In the second quarter of 2021 we want to organise a big event about discrimination in higher education, in cooperation with our institute members. There will also be a Call for Proposals for this at some point. For the time being, we will take both scenarios into account: a live or a virtual event.

We hope to see you (online) soon!

Please keep an eye on our website, LinkedIn and Twitter.